Vedtægter

Vedtægter for Helsingør Cityforening FMBA.

§ 1: Foreningens navn er ”Helsingør Cityforening FMBA”. Dens hjemsted er Helsingør.

§ 2: Optagelse som medlem forudsætter, at vedkommende, som selvstændig næringsdrivende eller som bestyrer, driver erhvervsvirksomhed i Helsingør City. Erhvervsvirksomheder og liberalt erhverv i postnummer 3000 kan optages som medlemmer. Ved Helsingør City forstås området, der begrænses af Kongevejen, Jernbanevej, Havnevej, Kronborgvej, Tvedesvej og Trækbanen.

§ 3: Foreningens formål er at varetage medlemmernes kommercielle interesser til handelens fremme i området.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til det af medlemmerne indbetalte kontingent. Medlemmerne hæfter således ikke personligt for nogle af foreningens forpligtelser.

§ 4: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned. Indkaldelse finder sted senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse ved almindeligt brev eller mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, der skal omfatte:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning om foreningens virsomhed i det forløbne år.

c) Præsentation af markedsføringsplan for det næste år.

d) Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse og evt. meddelelse af decharge.

e) Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år.

f) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må tilstilles bestyrelsen inden
8 dage før generalforsamlingen.

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

h) Valg af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

i) Eventuelt.

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes, når denne finder anledning hertil, og en sådan skal indkaldes, når 10 medlemmer fordrer dette. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 6: Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, og bestyrelsen besørger, under dirigentens kontrol, den fornødne tilførsel til foreningens handlingsprotokol.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Hvor intet andet er foreskrevet træffes afgørelsen på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Når mindst 3 medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal skriftlig afstemning finde sted. Der kan stemmes ved fuldmagt. Medlemmer, der står i restance, har ikke stemmeret.

§ 7: Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen gælder to år. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, således at én er på valg hvert år.

§ 8: Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden, når han finder anledning dertil og skal sammenkaldes, når mindst 3 medlemmer anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.

Over det på møderne passerede føres en bestyrelsesprotokol.

§ 9: Bestyrelsen, der skal konstituere sig senest 14 dage efter en generalforsamling, er ulønnet, men erholder af foreningen midler til dækning for afholdte udgifter i foreningsanliggender. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

§ 10: Foreningens regnskabsår omfatter perioden 1. oktober til 30. september. Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 11: Hvert medlem betaler et årligt kontingent, som beregnes som følger:

Selvstændig næringsdrivende eller bestyrer af erhvervsvirksomhed i Helsigør City betaler forholdsmæssigt pr. m2 salgsareal, som den pågældende råder over i Helsingør City, dog minimum baseret på 30 m2 og maksimum 150 m2. Ved salgsareal forstås det indvendige mål i salgslokalerne, herunder udstillingsarealer.
Erhvervsvirksomheder og liberalt erhverv betaler den minimumsbaserede m2-pris.

Kontingentet forudbetales kvartårligt, hver 10. januar, 10. april, 10. juli og 10. oktober, første gang den 10. januar 2009.

Kontingentet omfatter medlemskab i Helsingørs nye Detailhandelsforening og Vækst & Viden.

§ 12: I tilfælde af manglende betaling af kontingent, trods påkrav, kan bestyrelsen ekskludere den pågældende af foreningen. I øvrigt kan eksklusionen alene ske efter en generalforsamlings beslutning ved stemmeflertal.

§ 13: Forandringer i eller tillæg til disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling ved stemmeflertal. Der kan stemmes med fuldmagt.

§ 14: Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 15: Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men forslaget vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned til en ny generalforsamling, hvor beslutning da træffes med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af mødte medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om anvendelse af foreningens formue

.